Plannaam: Rohof - Goossenmaat
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00042-0401
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld

Artikel 34 Algemene aanduidingsregels

 

34.1 Vrijwaringszone - Molenbiotoop 1

 

34.1.1 Bouwregels

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop 1' gelden, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:

 1. binnen de zone van 100 meter gemeten vanaf de molen mogen bouwwerken worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 8,40 meter;

 2. binnen de zone gemeten van 100 meter vanaf de molen tot een afstand van 400 meter gemeten vanaf de molen, mogen geen hogere gebouwen worden gebouwd dan door middel van onderstaande formule wordt bepaald:

 

H= X/n + c * z

 

waarin:

 

H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen)

X = de afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen

n = 50 (coëfficiënt voor het Zuidwestelijk stedelijk gebied)

c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%)

z = askophoogte = vlucht/2 + belthoogte = 23,20/2 + 8,40 = 20 meter

 

34.1.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd overeenkomstig de op de gronden geldende bestemming(en) en de daarbij behorende regels, mits geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element.

 

34.1.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 1. Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone – Molenbiotoop 1' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

  1. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding;

  2. het ophogen van gronden, hoger dan de hoogte die is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.1.1;

  3. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte die hoger is dan is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.1.1;

  4. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een hoogte die hoger is dan is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.1.1.

 2. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

  1. betrekking hebben op het normale onderhoud en beheer van de watergang;

  2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan van kracht wordt;

  3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 3. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn alleen toelaatbaar indien door die werken en werkzaamheden geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element.

 

34.2 Vrijwaringszone - Molenbiotoop 2

 

34.2.1 Bouwregels

Voor de gronden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone - Molenbiotoop 2' gelden, in afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, de volgende regels:

 1. binnen de zone van 100 meter gemeten vanaf de molen mogen bouwwerken worden gebouwd met een bouwhoogte van maximaal 8,40 meter;

 2. binnen de zone gemeten van 100 meter vanaf de molen tot een afstand van 400 meter gemeten vanaf de molen, mogen geen hogere gebouwen worden gebouwd dan door middel van onderstaande formule wordt bepaald:

 

H= X/n + c * z

 

waarin:

 

H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen)

X = de afstand in meters vanaf het gebouw tot de wieken van de molen

n = 30 (coëfficiënt voor het Noordoostelijk stedelijk gebied)

c = 0,2 (constante in verband met een windreductie van 5%)

z = askophoogte = vlucht/2 + belthoogte = 23,20/2 + 8,40 = 20 meter

 

34.2.2 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels en toestaan dat gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd overeenkomstig de op de gronden geldende bestemming(en) en de daarbij behorende regels, mits geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element.

 

34.2.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

 1. Het is verboden ter plaatse van de aanduiding 'Vrijwaringszone – Molenbiotoop 2' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren:

  1. het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding;

  2. het ophogen van gronden, hoger dan de hoogte die is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.2.1;

  3. het aanleggen van bovengrondse constructies, installaties en apparatuur met een hoogte die hoger is dan is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.2.1;

  4. het aanplanten van bomen en/of houtgewas en het aanbrengen van beplanting met een hoogte die hoger is dan is toegestaan voor bouwwerken genoemd onder 34.2.1.

 2. Het onder a vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

  1. betrekking hebben op het normale onderhoud en beheer van de watergang;

  2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip waarop het plan van kracht wordt;

  3. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

 3. De werken en werkzaamheden als bedoeld onder a zijn alleen toelaatbaar indien door die werken en werkzaamheden geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het functioneren van de molen als werktuig door windbelemmering en/of de waarde van de molen als landschapsbepalend element.