direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

1.1 Aanleiding

KWP Gebiedsontwikkelaars uit Rijssen is voornemens om het gebied Nijrees-Zuid aan de Nijreessingel in Almelo te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Concreet bestaat het voornemen uit het verwijderen van het geluidsscherm langs de Nijreessingel en het realiseren van aaneengesloten bebouwing in de vorm van woningbouw die de geluidswerende functie van het geluidsscherm kunnen overnemen.

De ontwikkeling van Nijrees-Zuid moet bijdragen aan een zogenaamde "statige stadssingel" die wordt begeleid door architectonisch hoogwaardige bebouwing in de vorm van woningen. Omdat de ontwikkeling zoals hiervoor beschreven niet past binnen het vigerende bestemmingsplan is een bestemmingsplanherziening noodzakelijk. In voorliggend bestemmingsplan zal worden aangetoond dat de ontwikkeling van Nijrees-Zuid in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met onder meer:

  • nota's en visies op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau;
  • de eisen ten aanzien van de vormgeving van het plan. Hierbij wordt gedoeld op gestandaardiseerde regels en een digitale verbeelding, gebaseerd op objectgerichte vlakken en voorzien van een codering zoals omschreven in het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (IMRO);
  • de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).