direct naar inhoud van 4.3 Regionaal beleid
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

4.3 Regionaal beleid

4.3.1 De Twentse woningmark in verandering (2010)
4.3.1.1 Algemeen

In de Regio Twente werken veertien gemeenten samen aan projecten, verdeeld over drie domeinen: gezondheid, veiligheid en leefomgeving. Onder het laatste domein valt ook het beleidsterrein wonen. De samenwerking op dit terrein omvat verschillende elementen, waaronder gezamenlijke informatieverzameling. Het Twentse WoningmarktOnderzoek (TWO) is een gezamenlijk initiatief van de Regio Twente en de Twentse woningcorporaties - verenigd in Vereniging Woon.

4.3.1.2 Bevolkingskrimp

In 8 van de 14 gemeenten zal de bevolking in de periode 2010-2030 volgens de meest recente Primosprognose is aantal afnemen. Alleen in de netwerkstad (en Haaksbergen) blijft de bevolking in aantal toenemen. Voor wonen geldt dat het aantal huishoudens belangrijker is dan het aantal inwoners. Voor wat betreft het aantal huishoudens wordt voor de komende decennia geen afname van het aantal huishoudens verwacht, maar een toename. Er blijft dus de komende decennia sprake van een uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0016.png"

Figuur 4.7. Prognose inwonersontwikkeling 2010-2030 (Bron: Regio Twente)

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0017.png"

Figuur 4.8. Prognose huishoudenontwikkeling 2010-2030 (Bron: Regio Twente)

4.3.1.3 Opgaven voor de toekomst

Kwaliteit wordt steeds belangrijker dan kwantiteit. Bij vernieuwing van de voorraad moet worden voorgesorteerd op de demografische omslag die gaat komen. Deze leidt tot een toenemende behoefte aan geschikte woonvormen, maar ook de behoefte aan grondgebonden koopwoningen blijft toenemen.

Als gevolg van de economische crisis zal de komende jaren de behoefte aan huurwoningen gaan toenemen. Voor een deel is de toenemende behoefte aan huurwoningen een eenmalig effect van de crisis. Voor de periode 2015-2020 geldt de verwachting dat de behoefte aan grondgebonden koopwoningen sterk zal toenemen en dat de behoefte aan grondgebonden huurwoningen weer gaat afnemen. Ondanks de vergrijzing en gezinsverdunning blijft de behoefte aan grondgebonden woningen dus in de toekomst toenemen. Dit is een gevolg van het feit dat ouderen steeds vaker in grondgebonden koopwoningen wonen en in staat zijn daar te blijven wonen. Daarnaast neemt ook de behoefte aan appartementen sterk toe.

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0018.png"

Figuur 4.9. De samenstelling van de netto uitbreidingsopgave die volgt uit de behoefte in 2020 verminderd met de woningvoorraad in 2010 (Bron: Regio Twente)

De woningmark in Twente is volop in verandering. Hoewel de recente ontwikkelingen en korte termijnvooruitzichten nauwelijks positief zijn, geldt dit niet voor de perspectieven op de langere termijn. Het is goed wonen in Twente en dat zal zo moeten blijven. Met een gezamenlijke inspanning kan de woningvoorraad worden afgestemd op de veranderende woonwensen van de bevolking. Hierbij moet gewaakt worden voor overproductie die het woonklimaat eerder bedreigt dan deze ten komt: kwaliteit gaat steeds vaker boven kwantiteit.

Ingrepen zullen de komende jaren moeten leiden tot (behoud van) een optimaal woon- en leefklimaat. Dit vergt een gezamenlijke inspanning van partijen die actief zijn op het vlak van wonen. Maar zij kunnen het niet alleen, ook ingrepen op het vlak van zorg, voorzieningen en diensten, verkeer en vervoer en bovenal de economie zijn van groot belang.

4.3.2 Conclusie toetsing aan het regionaal beleid

De woningbouwontwikkeling Nijrees-Zuid voorziet in een suburbaan woonmilieu waarbij 58 grondgebonden woningen gerealiseerd worden. Zoals gebleken uit het woningmarktonderzoek zal het inwoneraantal, het aantal huishoudens en daarmee de behoefte naar grondgebonden woningen in Almelo de komende jaren enkel toenemen. Geconcludeerd wordt dan ook dat de in dit bestemmingsplan besloten woningbouwontwikkeling op Nijrees-Zuid in overeenstemming is met het regionaal beleid.