direct naar inhoud van 4.4 Gemeentelijk beleid
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

4.4 Gemeentelijk beleid

Het beleid van de gemeente Almelo is vastgelegd in diverse beleidsstukken. Het Structuurplan 'Symbiose tussen stad en land' en de Nota Wonen met het woningbouwprogramma zijn in dit kader wel de belangrijkste.

4.4.1 Structuurplan "Symbiose tussen stad en land"

Het "Structuurplan Almelo" is op 6 maart 2003 vastgesteld. Het structuurplan geeft een visie op de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Almelo. Het plangebied is op de structuurplankaart aangeduid als "Wonen- ontworpen".

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0019.png"

Figuur 4.10. Uittreksel plankaart Structuurplan Almelo (Bron: Gemeente Almelo)

De realisatie van de wijk Nijrees-Zuid komt onder andere voort uit het "Structuurplan Almelo". De locatie is in het structuurplan reeds aangewezen als toekomstig "wonen". Ten zuiden van het plangebied is de wijk 't Nijrees gerealiseerd. Ook de ontwikkeling van deze wijk was meegenomen in het structuurplan. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de planologische kaders ten behoeve van de realisatie van de wijk Nijrees-Zuid.

Geconstateerd wordt dat de voorgenomen woningbouwontwikkeling in overeenstemming is met het Structuurplan Almelo.

4.4.2 Masterplan Almelo
4.4.2.1 Algemeen

Het Masterplan geeft de ontwikkeling van Almelo aan tot het jaar 2030. Almelo wil met het Masterplan onder meer jongeren, hoger opgeleiden en gezinnen aan de stad binden. Daarnaast heeft het plan als doel de regionale positie van Almelo als centrumstad te versterken en de voorzieningen in de stad te verbeteren. Deze ambities krijgen de komende jaren concreet vorm in de verschillende projecten en plannen die voortkomen uit het Masterplan. Een totale vernieuwing van de binnenstad levert meer sfeer en gezelligheid op en een toename van het winkelbezoek. Met het creëren van verschillende nieuwe woonmilieus wil Almelo tegemoet komen aan de verschillende wensen op de woningmarkt. Het aanpassen van de wegenstructuur zorgt ervoor dat Almelo beter en makkelijker toegankelijk wordt.

Het Masterplan bestaat uit vijf opgaven. Deze opgaven zijn per stadsdeel en per thema verder uitgewerkt. Daarnaast zijn elf kernprojecten benoemd.

4.4.2.2 Stadsdeel Zuid

Het plangebied is gelegen in Stadsdeel Zuid. Geconstateerd wordt dat in dit plandeel grote veranderingen zullen plaatsvinden. Genoemd worden onder meer de zuidelijke entree tot de stad en het Regionaal Bedrijventerrein. Met betrekking tot het plangebied worden geen specifieke punten genoemd.

4.4.2.3 Thema "wonen"

Ten aanzien van het onderdeel "wonen" geldt dat niet meer wordt uitgegaan van traditionele vormen van stadsuitleg, maar van innovatieve, wervende woonmilieus, waarbij groen, water en wonen geïntegreerd worden benaderd. Op de plankaart "wonen" is het plangebied aangewezen als "bestaand wonen- suburbaan".

afbeelding "i_NL.IMRO.0141.BP00041-0401_0020.png"

Figuur 4.11. Plankaart "wonen": Masterplan Almelo (Bron: Gemeente Almelo)

De suburbane woonmilieus kenmerken zich voornamelijk door ruime woningen in een woonomgeving met sterke landschappelijke kwaliteiten. Er wordt echter niet gekozen voor verspreide woningbouw maar voor compacte wijken die profiteren van de groene omgeving en voorzieningen in de nabijheid.

Geconstateerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling zowel qua functie als locatie, in overeenstemming is met de doelstellingen van het Masterplan Almelo.

4.4.3 Woonvisie Almelo 2020
4.4.3.1 Algemeen

Op 3 juli 2012 is de nieuwe Woonvisie Almelo 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Almelo. Deze woonvisie is opgesteld in samenspraak met de lokale woningbouwcoöperaties. Sinds de vaststelling van de vorige woonvisie in 2006 is er veel veranderd. Hierbij valt te denken aan de economische neergang, vergrijzing en individualisering. Deze veranderingen hebben hen weerslag op de woningmarkt in Almelo en zijn de aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe woonvisie.

4.4.3.2 Visie

Het aantal inwoners in Almelo zal nog groeien, in een omgeving die niet meer groeit. De uitbreiding van het woonaanbod is in Almelo, net als in de andere gemeenten van de Netwerkstad, niet heel groot maar wel nodig om aan de huishoudengroei tegemoet te komen. Almelo huisvest ten opzichte van omliggende gemeenten relatief meer mensen met een laag inkomen. In sociaal opzicht staat Almelo er minder goed, minder veerkrachtig voor de gemeente wenselijk vindt. Ook in ruimtelijk opzicht moet Almelo een inhaalslag maken. De binnenstad bruist nu niet: er zijn lege plekken en over het voorzieningenniveau zijn velen niet tevreden. Almelo omvat geen 'compleet' palet aan woonmilieus: het ontbreekt aan aantrekkelijk wonen in de binnenstad en aan suburbane woonmilieus. Daarbij zijn sommige wijken kwetsbaar, door fysieke veroudering en omdat het aanbod niet meer voldoet aan de wensen.

Het doel is in 2020 Almelo een aantrekkelijke centrumgemeente te laten zijn waar het prettig leven is en goed toeven. Om dit te kunnen bereiken heeft Almelo zichzelf een drietal veranderopgaven gesteld:

  • Woonconsument centraal: Almelo wil zich onderscheiden als dé stad waar de woonconsument zelf kan bepalen hoe hij wil wonen en ook de ruimte heeft om die gewenste woonsituatie vorm te geven;
  • Duurzamere stad: Almelo wil zich onderscheiden als duurzame stad. Onder duurzaam verstaat Almelo niet alleen een schoon milieu maar ook een veilige, leefbare, toegankelijke en toekomstbestendige stad.
  • Betere sociaaleconomische balans: Almelo streeft naar een betere sociaal economische balans dan nu het geval is, door perspectief te bieden aan de inwoners zelf en door het binden van midden en hogere inkomens.

4.4.3.3 Woningbouwprogramma

Voor Almelo zijn meerdere prognoses beschikbaar op basis waarvan de toekomstige bevolkingsaantallen, de omvang van de woningvoorraad en het aantal huishoudens kunnen worden ingeschat. Uit prognoses blijkt dat er een sructurele behoefte is aan meer woningen in Almelo. Gezien de verwachte ontwikkelingen en behoeften streeft Almelo naar 75.000 inwoners in 2020. Dat is een reële verwachting voor de lange termijn, passend bij de prognoses vooreen gezonde woningmarkt, en sluit aan bij de verwachtingen van de provincie. De realisatie van deze structurele opgave wordt echter door de conjunctuur danig beïnvloed. Idealiter, in het licht van de bevindingen en uitspraken gedaan in deze woonvisie, worden er per jaar dan zo'n 200 tot 225 woningen netto toegevoegd aan de voorraad.

Door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande stagnatie op de woningmarkt zal dit aantal de komende jaren waarschijnlijk niet of moeilijk gehaald worden. Echter, op termijn zullen de betreffende woningen gerealiseerd moeten worden, omdat er behoefte aan is, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin. Tegelijkertijd willen we een realistisch programma, waarin ook de gevolgen van de economische crisis voor de woningmarkt meegenomen worden. Vanwege deze redenen is voor het volgende flexibele woningbouwprogramma gekozen. In de onderstaande tabel wordt de woningbouwprogrammering weergegeven.

  Totaal   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
Kollenveld   83   1   1   1   -   -   -   -   -   -   -  
Rohof   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Indiëterrein   620       10   10   20   20   30   30   40   40  
Nijrees-Midden*   58   -   -   12   12   14   12   8   -   -   -  
Rhijnbeek   47   -   -   -   -   -   -   -   -   -   10  
Waterrijk   1.600   -   30   30   60   75   100   100   100   100   125  
Nijrees-Noord   172   1   1   10   20   29   32   32   31   16   -  
Chiel Dethemerstraat   44   -   10   10   10   10   4   -   -   -   -  
Hederman (incl. Kerkhofsweg)   16   16   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Buitenhaven-Graslaan   2   1   1   -   -   -   -   -   -   -   -  
Almelo Noordoost   402   10   10   10   10   15   15   15   15   20   20  
Pooksbelten   1   -   -   1   -   -   -   -   -   -   -  
Ossenkoppelerhoek c.a.   37   36   1   -   -   -   -   -   -   -   -  
Dimence   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Hagendoornschool   64   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Leemslagen   150   -   -   -   10   25   25   25   25   25   15  
Weggeler   181   11   9   12   29   30   30   30   30   -   -  
Maatkampshoek   6   1   2   1   2   -   -   -   -   -   -  
Totaal   3.483   77   65   97   163   218   238   240   231   201   230  

* In de beleidsstukken van de gemeente Almelo wordt veelal nog gesproken van Nijrees-Midden. Nijrees-Midden betreft de oude (plan)naam van het gebied. Nijrees-Zuid betreft de nieuwe (plan)naam.

4.4.4 Conclusie ten aanzien van het gemeentelijk beleid

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan besloten realisatie van de wijk Nijrees-Zuid in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid zoals verwoord in de hiervoor genoemde beleidsdocumenten. Zowel het "Structuurplan Almelo", het "Masterplan" als de "Woonvisie Almelo 2020" voorziet in de realisatie van woningbouw in het plangebied. Daar komt bij dat de wijk een aanvulling is binnen het bestaand stedelijk gebied van Almelo en zowel ruimtelijk als stedenbouwkundig oogpunt passend is. De realisatie van de wijk Nijrees-Zuid draagt bij aan de vorenstaande beleidsdoelen.