direct naar inhoud van 5.2 Geluid
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

5.2 Geluid

5.2.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) stelt eisen ten aanzien van de geluidsbelasting van geluidsgevoelige functies. De functie 'wonen' is aan te merken als een geluidsgevoelige functie. Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van een bestemmingsplan waarbij een nieuwe geluidsgevoelige functie wordt toegevoegd een akoestisch onderzoek te worden ingesteld.

Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie. De resultaten van dit onderzoek zullen hieronder behandeld worden. Voor een nadere toelichting op de onderzoeksresultaten wordt verwezen het onderzoeksrapport welke is opgenomen in Bijlage 1 bij deze toelichting.

5.2.2 Berekende geluidbelasting en toetsing

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande woningen en bestaande`geluidgevoelige bestemmingen (woningen + school), dat is de gemiddelde geluidbelasting van de dag, avond en nachtperiode.
De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006” ex art 110d van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting is gemaakt volgens de standaard rekenmethode II.
In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V1.81) zijn schematisch opgenomen:

  • de wegen met intensiteiten,
  • het bouwplan, omliggende objecten (oa school en woningen) en verharde bodemgebieden,
  • waarneempunten met een waarneemhoogte van 1.5 m boven de vloer op een hoogte van 1.5, 4.5 en/of 7.5 boven het maaiveld
  • het bestaande geluidscherm, onderbroken over de lengte van het bouwplan

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg. Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd (i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met 2 dB voor wegen met een wettelijke maximum snelheid van 70 km/uur en hoger.

Uit de berekeningen blijkt dat bij bestaande woningen en de school in de omgeving van het plan de geluidbelasting LDEN ruim onder de 48 dB voorkeursgrenswaarde ligt. Onder de genoemde uitgangspunten wordt de voorkeursgrenswaarde en de ambitiewaarde uit het geluidbeleid van 48 dB door wegverkeerslawaai op de Nijreessingel met maximaal 10 dB overschreden. De bovengrens van 58 dB wordt niet overschreden.
Voor de rekeninvoergegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I van het onderzoeksrapport.

5.2.3 Maatregelen reductie geluidsbelasting

Slechts wanneer voldoende gemotiveerd wordt aangetoond dat toepassing van een maatregel niet doeltreffend is of niet aan de hoofd- en locatie specifieke criteria kan worden voldaan, kan een hogere grenswaarde worden toegekend. Derhalve is in het akoestisch onderzoek, welke is opgenomen in Bijlage 1 bij deze toelichting. onderzocht of het toepassen van een maatregel doeltreffend is.

Gebleken is dat bronmaatregelen niet doeltreffend zijn aangezien op de Nijreessingel al het stille Topfalt is toegepast. Het verschuiven van de woningen is tevens geen optie. Indien er geschoven moet worden met de woningen gaat het om afstanden van minimaal 20 meter. Hier is geen ruimte voor.

Overdrachtsmaatregelen zijn geen optie omdat het plan juist zo is ontwikkeld dat het bestaande scherm uit stedenbouwkundig oogpunt (zowel vanaf de weg als vanaf het bouwplan gezien) kan worden gesloopt. Door het ontwerp van de aanééngesloten bebouwing is er een goed leefklimaat in het gebied achter het bestaande scherm en aan de achterzijde (=tuin en terras) van de geplande woningen.

Bij het verlenen van een hogere grenswaarde zijn maatregelen aan de gevels noodzakelijk.

5.2.4 Hogere grenswaarde

In art 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is bepaald dat een hogere grenswaarde alleen kan worden verleend indien :

Toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg, van de gevel van de betrokken woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedebouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard.

In de beleidsnota van de gemeente Almelo is vastgelegd wat de gemeente hieronder verstaat.

Locatie specifieke criteria (5.6.2. nota)

Ieder verzoek om een hogere grenswaarde wordt in ieder geval aan de voornoemde criteria getoetst. Daarnaast worden bij de afweging over het toekennen van een verzoek om een hogere grenswaarde ook de locatiespecifieke kenmerken betrokken.

Voor de geplande woningen geldt het volgende locatiespecifieke kenmerk : de nieuwbouw zorgt voor afscherming van het achterliggende gebied. Er wordt een hogere grenswaarde aangevraagd van maximaal 58 dB voor maximaal 42 woningen.

Voorwaarden voor het verlenen van een hogere grenswaarde (3.2.3 nota)

Indien aangetoond is dat op alle niveaus het verzoek tot een hogere grenswaarde voldoet aan de hoofd- en locatiespecifieke criteria kan onder voorwaarden een hogere grenswaarde worden verleend. De gemeente Almelo past hierbij primair akoestische compensatiemaatregelen toe. Deze zijn per geluidklasse verschillend.

De eengezinswoningen hebben aan de geluidluwe gevel 3 verblijfsruimten en het terras ligt aan de luwe zijde, een voorwaarde uit het geluidbeleid. In alle gevallen waarin ontheffing wordt verleend, worden eisen gesteld aan het binnenniveau en de indeling van de woning. De binnenwaarde, waaraan bij het realiseren van de nieuwe woning zal moeten worden voldaan, bedraagt 33 dB. Na dat het definitieve ontwerp gereed is kunnen de noodzakelijke geluidwerende maatregelen worden vastgesteld.