direct naar inhoud van 5.3 Bedrijvigheid
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

5.3 Bedrijvigheid

5.3.1 Algemeen

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee doelen:

  • het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige functies;
  • het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.
5.3.2 VNG-uitgave 'Bedrijven en milieuzonering'
5.3.2.1 Algemeen

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.

5.3.2.2 Gebiedstypen

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen te onderscheiden; 'rustige woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca, scholen en kleine bedrijven. Gebieden langs drukke verkeersaders behoren eveneens tot gemengd gebied. Hier kan bijvoorbeeld de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. De richtafstanden uit het omgevingstype rustige woonwijk kunnen, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsmaat worden verlaagd indien sprake is van gemengd gebied.

Het plangebied is gelegen in een gemengd gebied welke gekenmerkt wordt door de drukbereden Nijreessingel, diverse woonbebouwing en het Agrarisch OpleidingsCentrum Twente (AOC Twente). Door deze functiemenging en het feit dat het plangebied is gelegen direct langs de drukbereden Nijreessingel, is het plangebied aan te merken als omgevingstype 'gemengd gebied'.

Milieucategorie   Richtafstanden tot omgevingstype rustige woonwijk   Richtafstanden tot omgevingstype gemengd gebied  
1   10 m   0 m  
2   30 m   10 m  
3.1   50 m   30 m  
3.2   100 m   50 m  
4.1   200 m   100 m  
4.2   300 m   200 m  
5.1   500 m   300 m  
5.2   700 m   500 m  
5.3   1.000 m   700 m  
6   1.500 m   1.000 m  

Hiernaast gelden ten aanzien van bedrijven die onder de werkingssfeer van de Wet milieubeheer vallen, deze Wet en haar uitvoeringsbesluiten als toetsingskader voor de toegestane bedrijfshinder.

5.3.3 Onderzoeksresultaten milieuzonering

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De feitelijke situatie betreft een nieuwe woningbouwontwikkeling. Gebleken is dat woningen milieugevoelige objecten zijn. De VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.

In de directe nabijheid van het plangebied ligt het AOC. Het AOC Twente is een school voor beroepsonderwijs. In de VNG-uitgave is deze gedefinieerd als "Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs". In de lijst met functiemenging worden "Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs" aangemerkt als categorie B activiteiten. Categorie B activiteiten zijn activiteiten dien in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en andere gevoelige functies dienen plaats te vinden.

"Scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs" zijn ingedeeld in de categorie 2. Hierbij geldt, op basis van het gebiedstype 'rustige woonwijk', een grootste richtafstand voor het aspect geluid, deze richtafstand bedraagt 30 meter. Voor de overige aspecten bedraagt de richtafstand 0 of 10 meter.
Zoals hiervoor reeds vermeld betreft het in het voorliggende geval het gebiedstype 'gemengd gebied' waardoor de richtafstand met één afstandmaat verkleind mag worden. Derhalve kan de grootste richtafstand voor het aspect geluid worden verkleind tot 10 meter.

De afstand van de woningen tot het AOC Twente bedraagt in alle gevallen meer dan 10 meter. Aan de gestelde richtafstanden wordt derhalve voldaan. Geconcludeerd wordt dan ook dat het AOC Twente geen negatieve invloed heeft op de aanvaardbaarheid van de in dit bestemmingsplan besloten woningbouwontwikkeling.

Voor het overige zijn er geen bedrijven in de omgeving gelegen die eventueel van invloed kunnen zijn op de aanvaardbaarheid van de woningbouwontwikkeling Nijrees-Zuid.

De woningen zelf hebben, vanuit oogpunt van milieuzonering, geen negatieve invloed op het AOC Twente en de omgeving. Er zijn dan ook geen belemmeringen voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling.