direct naar inhoud van 8.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

8.1 Economische uitvoerbaarheid

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.

In het voorliggende geval is een exploitatieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Almelo en de ontwikkelaar. Gezien het feit dat er binnen het plangebied gronden van de gemeente zijn gelegen, is in de overeenkomst een afnameverplichting opgenomen. Deze afnameverplichting verplicht de ontwikkelaar om, binnen een nader genoemde termijn, de gronden in eigendom te aanvaarden en te betalen. De overige kosten, evenals het risico op planschade, zijn tevens meegenomen in de overeenkomst zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven.