direct naar inhoud van 9.2 Vooroverleg
Plan: Nijrees Zuid
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00041-0401

9.2 Vooroverleg

9.2.1 Inspectie Leefomgeving en Transport

In de AMvB Ruimte zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. Deze AMvB is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen rijksbelangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk.

9.2.2 Provincie Overijssel

Op 6 februari 2012 heeft de provincie Overijssel aangegeven dat het voorliggende bestemmingsplan past in het provinciaal ruimtelijk beleid. Hiermee is, voor zover het de provinciale diensten betreft, voldaan aan het vooroverleg als bedoeld in het Besluit ruimtelijke ordening.

9.2.3 Waterschap Regge en Dinkel

Het waterschap Regge en Dinkel heeft op 26 januari 2012 aangegeven in het kunnen stemmen met het voorliggende bestemmingsplan. Wel heeft het waterschap hierbij enkele opmerkingen gemaakt, te weten:

  • a. het plan grenst aan de oostzijde aan de waterloop 12-0-0-5 die onder de Keur valt en bij het waterschap in beheer en onderhoud is. De insteek van de waterloop ligt weliswaar op de rand van het plan maar de beschermingszone op de rechteroever (ter breedte van 5 meter) ligt, ter hoogte van het plan, binnen de plangrens. Deze beschermingszone gebruikt het waterschap voor het uitvoeren van machinaal onderhoud aan het natte profiel van de waterloop en voor de opslag van maaisel en bagger. Hier dient in de verdere uitwerking van de plannen rekening mee te worden gehouden;
  • b. Uit de plankaart blijkt dat het perceel Nije Allee 3 weliswaar buiten het plan ligt maar dat dit perceel in de toekomst, na ophoging van het maaiveld in het plangebied, min of meer omsloten zal zijn door een hogerliggend gebied. Zonder aanvullende maatregelen t.b.v. de waterbeheersing kunnen hierdoor op dit perceel problemen ontstaan door vernatting.

In paragraaf 6.5.2.7 is aangegeven dat, mede naar aanleiding van de opmerkingen van het waterschap, de aanvullende maatregelen inzichtelijk zijn gemaakt en nader zijn uitgewerkt. Deze uitwerking is getoetst door het waterschap en hierop is positief gereageerd. Hiermee is de voldoende inzichtelijk gemaakt hoe de toekomstige waterhuishouding geregeld wordt.

9.2.4 Brandweer Twente

De brandweer Twente heeft op 19 januari 2012 aangegeven dat het voorliggende bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het opstellen van een advies. De Brandweer Twente is van mening dat het voorliggende bestemmingsplan in overeenstemming is met wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid.