Plannaam: Schelfhorst
IMRO-idn: NL.IMRO.0141.BP00062-0401
Type Plan: gemeentelijke overheid/bestemmingsplan
Status: Vastgesteld

Artikel 7 Gemengd - 2

 

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 

 1. wonen;

 2. kantoren;

 3. dienstverlening;

 4. tuinen en erven;

 5. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, waaronder
  begrepen voorzieningen ten behoeve van het vasthouden, bergen, aan- en
  afvoeren van water;

 

met de daarbijbehorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouw zijnde, verhardingen en groenvoorzieningen.

 

7.2 Bouwregels

 

7.2.1 Hoofdgebouwen

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 

 1. de gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;

 2. de bouwhoogte bedraagt maximaal 9 meter;

 3. de goothoogte bedraagt maximaal 6 meter;

 4. indien aanwezig gelden voor het bebouwingspercentage de ter plaatse aanwezige aanduidingen op de verbeelding;

 5. de afstand aan weerszijden van vrijstaande hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedraagt minimaal 3 meter;

 6. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan mogen worden gehandhaafd mits gebouwd met vergunning of in overeenstemming met het hiervoor geldende bestemmingsplan.

 

7.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwerken ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen;

 

 1. de goot- en/of bouwhoogte van aangebouwde bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal 3.30 meter:

 2. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bedraagt maximaal 5 meter waarbij de goothoogte maximaal 3.30 meter bedraagt;

 3. aan één zijde van het hoofdgebouw dient een strook van minimaal 3 meter tot een zijdelingse perceelsgrens vrij te blijven van vergunningplichtige bouwwerken;

 4. bijbehorende bouwwerken moeten minstens 3 meter achter (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw worden gebouwd, dan wel niet minder dan de afstand van de bestaande bijbehorende bouwwerken tot (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw indien deze minder bedraagt;

 

7.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van deze bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen:

 

 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van verlichting bedraagt maximaal 10 meter;

 2. de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt maximaal 8 meter;

 3. de bouwhoogte van reclamemasten bedraagt maximaal 6 meter;

 4. de bouwhoogte in de overige gevallen mag ten hoogste 1 meter bedragen indien vóór de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd, achter de voorgevel mag de hoogte 2 meter bedragen.

 

 

7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting van de bebouwing, ten behoeve van:

 1. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld;

 2. de verkeersveiligheid;

 3. de milieusituatie;

 4. de sociale veiligheid;

 5. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

 

7.4 Afwijken van de bouwregels

 

7.4.1 Afwijken met betrekking tot bijbehorende bouwwerken

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.2.2:

 

 1. onder a en toestaan dat een kap op aangebouwde bijbehorende bouwwerken wordt geplaatst, mits de aangebouwde bijbehorende bouwwerken ondergeschikt blijven aan het hoofdgebouw, met dien verstande dat:

  1. de bouwhoogte maximaal 6.60 meter bedraagt waarbij de nok van het aangebouwde bijbehorende bouwwerken minimaal 2 meter onder de nok van het hoofdgebouw blijft;

  2. de goothoogte van de aangebouwde bijbehorende bouwwerken maximaal 3.30 meter bedraagt, waarbij deze goothoogte niet meer bedraagt dan de goothoogte van het hoofdgebouw.

 

 1. onder d voor de vermindering van de voorgeschreven afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw tot 1 meter;

 

 1. De vergunning wordt slechts verleend, wanneer:

  1. de bebouwingskarakteristiek van de straat en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken niet onevenredig worden aangetast;

  2. geen blijvende onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de stedenbouwkundige structuur en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied;

  3. geen verkeersonveilige situaties ontstaan.

 

7.5 Specifieke gebruiksregels

Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met deze bestemming. Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan;

 1. het opslaan van onklare voer- en vaartuigen of onderdelen daarvan en het plaatsen of geplaatst
  houden van onderkomens, voor zover dit geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsactiviteiten;

 2. het opslaan of opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of
  vloeibare afvalstoffen op de onbebouwde gronden, voor zover dit geen onderdeel uitmaakt van de
  bedrijfsactiviteiten;

 3. detailhandel;

 4. horeca.

 

7.6 Afwijken van de gebruiksregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.5 indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.