Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 10 Algemene procedureregels

Bij de toepassing van een ontheffingsbevoegdheid of een nadere eis ingevolge dit plan is de volgende procedure van toepassing;
  1. het ontwerp-besluit ligt voor de vaststelling van die ontheffing of nadere eis, gedurende een termijn van tenminste 2 weken op het gemeentehuis van Almelo ter inzage voor belanghebbenden;
  2. de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt op de in de gemeente Almelo gebruikelijke wijze en door publicatie in een of meer in de gemeente Almelo verschijnende dag- of nieuwsbladen;
  3. de bekendmaking houdt in dat belanghebbenden gedurende de onder a genoemde termijn aan burgemeester en wethouders mondelinge of schriftelijke zienswijzen omtrent het ontwerp-besluit van ontheffing of nadere eis naar voren kunnen brengen;
  4. indien omtrent het ontwerp-besluit zienswijzen zijn ingediend, wordt het besluit met redenen omkleed;
  5. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen hebben ingediend de beslissing daaromtrent mee.