Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 4 Verkeer

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor “Verkeer” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen, straten en paden met hoofdzakelijk een verkeers- en verblijfsfunctie;
 2. wandel- en fietspaden;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. groenvoorzieningen, waaronder bermen en beplanting;
 5. straatmeubilair;
 6. voorzieningen van algemeen nut;
 7. kunstwerken;
 8. waterlopen en waterpartijen;
 9. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
 10. ondergrondse vuilcontainers met bijbehorende bovengrondse voorzieningen.
4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen deze bestemming worden gebouwd, hiervoor gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen;
 2. overkappingen zijn niet toegestaan;
 3. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de hoogte van lichtmasten en portalen voor geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer maximaal 12 meter bedragen.
4.3 Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 4 lid 2 voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van de bestemming, zoals ondermeer een fietsenstalling.
4.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel artikel 8 lid 1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 2. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond.
 3. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (inclusief LPG).