Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 1 Begrippen

 1. aanbouw: een met het hoofdgebouw verbonden gebouw, dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
 2. aanduidingsgrens: de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
 3. aanduiding: een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels zijn gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
 4. aan-, uit- of bijgebouw: een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw, dat ten dienste staat van het hoofdgebouw en door zijn ligging, constructie of afmetingen ondergeschikt is aan het hoofdgebouw
 5. bebouwing: één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 6. bestemmingsgrens: de grens van een bestemmingsvlak;
 7. bestemmingsplan: de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0141.BP00065-0401.gml van de gemeente Almelo met de bijbehorende regels en eventuele bijlagen;
 8. bestemmingsvlak: een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
 9. bouwen: het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;
 10. bouwvlak: een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
 11. bouwgrens: de grens van een bouwvlak;
 12. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
 13. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;
 14. gevellijn: de lijn waarin de voorgevel van een hoofdgebouw is gelegen, alsmede het verlengde daarvan;
 15. gevoelige functie: gebouw bestemt ten behoeve van wonen of bestemd ten behoeve van basisonderwijs, voortgezet onderwijs of overig onderwijs aan minderjarigen, ten behoeve van kinderopvang, verzorgingstehuis, verpleegtehuis, bejaardentehuis of een combinatie van voorgaande functies;
 16. hoofdgebouw: een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging, constructie of afmetingen, als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken;
 17. peil: voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang. In andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
 18. plan: het bestemmingsplan Rombout Verhulstlaan e.o. van de gemeente gemeente Almelo;
 19. vuilcontainer: container bedoeld voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen; 
 20. wooneenheid: een gebouw dat dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.