Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
  1. de dakhelling: langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
  2. de goothoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel;
  3. de inhoud van een bouwwerk: tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
  4. de bouwhoogte van een bouwwerk: vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
  5. de oppervlakte van een bouwwerk: tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk;
  6. afstand tot de voorste bouwgrens: afstand tussen de naar de openbare weg gerichte grens van een bouwvlak en enig punt van het op dat bouwvlak voorkomend hoofdgebouw, waar die afstand het kortst is. Bij hoekwoningen wordt onder de voorste bouwgrens verstaan de bouwgrens aan de weg waaraan de meeste bouwvlakken zijn gesitueerd. Dit is steeds de smalle zijde van het bouwvlak;
  7. afstand tot de zijdelingse bouwgrens: afstand tussen de zijdelingse grens van een bouwvlak en enig punt van het op dat bouwvlak voorkomend (hoofd-)gebouw, waar die afstand het kortst is.