Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor “Groen” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. bermen en beplanting;
 3. wandel- en fietspaden;
 4. speelvoorzieningen;
 5. voorzieningen van algemeen nut;
 6. kunstwerken;
 7. boven- en/of ondergrondse waterhuishoudkundige voorzieningen;
 8. waterlopen en waterpartijen.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen binnen deze bestemming worden gebouwd, hiervoor gelden de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 6 meter bedragen;
 2. overkappingen zijn niet toegestaan;
 3. in afwijking van het bepaalde onder a. mag de hoogte van lichtmasten maximaal 12 meter bedragen.
3.3 Nadere eisen
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de bebouwing:
 1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 2. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
 3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
 4. ter waarborging van de sociale veiligheid;
 5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.
3.4 Specifieke gebruiksregels
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in lid 8.1, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor:
 1. opslag van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 2. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
 3. parkeren van voertuigen.
3.5 Ontheffing van de gebruiksregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 3.1 voor het realiseren van parkeerplaatsen onder de voorwaarden dat:
 1. realisatie van de parkeerplaatsen noodzakelijk is voor de parkeerbehoefte van de omringende functies;
 2. deze functie ondergeschikt blijft aan de bestemming 'Groen'.