Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Rombout Verhulstlaan e.o.
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0141.BP00065-0401

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

8.1 Gebruiksverbod
Het is verboden de in deze bestemming begrepen gronden en de daarop voorkomende opstallen te gebruiken of in gebruik te geven of te laten voor een doel of op een wijze strijdig met de bestemming.
8.2 Ontheffing gebruiksverbod
Burgemeester en wethouders verlenen ontheffing van het bepaalde onder lid 8.1  indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, welke beperking niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.